Bất động sản Đà Nẵng đã “sáng” cơ hội cho các nhà đầu tư